พรบ.การศึกษา

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
4. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
5. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
6. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
7. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
8. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
9. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
10. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
11. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
12. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
13. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
14. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

15. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
16. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562