คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1. การขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)

O14คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองผลการเ

2. การขอรับนักเรียนในสังกัด สพฐ.

14 คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโร

3. การขอย้ายนักเรียน

14 คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายนักเรียนเข

4. การขอลาออกของนักเรียน

14 คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออกของนักเรี

5. การขอเทียบโอนผลการเรียน

14คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเ

6. การขอเอกสารทางการศึกษา

14คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทาง

7. การขอผ่อนผันให้นักเรียนเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

O14 คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็ก

8. การขอใช้อาคารสถานที่

14คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที